Call 24h servis icon | SK Glass
Zákaznícky servis: +421 914 274 427

Obchodné podmienky

Ako sa objednáva?

V prípade, že by ste mali záujem o objednanie si tovaru, môžte tak vykonať jedným z nasledovných spôsobov:

Telefonicky sme tu pre Vás od pondelka do piatku v čase 8:00-17:00. Ak hľadáte produkt, ktorý by sa hodil do sortimentu nášho eShopu, ale neviete ho u nás nikde nájsť, informujte nás prosím. Ochotne sa pokúsime nájsť pre Vás vhodné riešenie.

Nápíšte nám na skglass@skglass.sk

Všeobecné obchodné podmienky- SK GLASS®

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim SK GLASS a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.

Objednávka

SK GLASS (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť osobne, poštou, faxom alebo e-mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia- faxom, elektronickou formou alebo telefonicky. Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. 3 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Objednávanie tovaru prostredníctvom služby e-shop. Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete potvrdenie do 24h o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Platobné podmienky

Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade. Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok 30% ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru v hotovosti, prípadne vopred na účet predávajúceho. Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.

Spôsob platby pri nákupe tovaru prostredníctvom služby e-shop

 • dobierka
 • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)
 • hotovosť priamo v sídle našej spoločnosti

Dodacie podmienky

Tovar je možné odobrať osobne v sídle predávajúceho alebo na náklady kupujúceho zaslať zmluvným prepravcom. Osobný odber je možný ihneď po uhradení faktúry. Dodací termín tovaru, ktorý je v sklade, je 4 pracovné dni. Dodací termín tovaru, ktorý nie je v sklade, je 4-6 týždňov. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Predávajúci neručí za predĺženie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci.

Spôsob dodania tovaru

Tovar zasielame Slovenskou poštou formou balíka alebo balíkovej dobierky do hmotnosti balíka 30kg, pri väčších zásielkách kuriérom za príplatok. Pretože sme zároveň klasickou maloobchodnou prevádzkou, tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajní pri zachovaní ceny z elektronického obchodu. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame poplatky za doručenie. Cena za doručenie bude dohodnutá so zákazníkom individuálne s ohľadom na jeho špecifické potreby. Balné za dodaný tovar neúčtujeme.

SK GLASS nenesie zodpovednosť za

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

SK GLASS ručí zákazníkovi za

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12-tcih mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

1. Záručné opravy

Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, prípadne iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný technik vydá. Záručný servis poskytujeme v sídle spoločnosti v sídle vášho regionálneho predajcu. POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.
Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné

Predložiť originál faktúry, ktorou bol tovar nadobudnutý. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie závady nášmu servisnému stredisku.

3. Záruka sa nevzťahuje na

Závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonávanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným spotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru. Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

II. Reklamácia, uplatnená v záručnej dobe

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je priložená faktúra ktorá slúži aj ako záručný list. Záväznou objednávkou v elektronickom obchode www.skglass.sk vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu alebo zamestnanca spoločnosti SK GASTRO, SK GLASS alebo ňou poverenej osoby. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná. Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.

2. Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na faktúre alebo v záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené. Pri poruche výrobku kontaktujte predajcu. Výrobok bude bezplatne opravený po predložení faktúry potvrdenej predajcom spolu s kompletným vadným výrobkom. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je predávaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
 • Výrobok bol mechanicky poškodený.
 • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje

 • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
 • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky.
 • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

Právo na výmenu výrobku (prípadne vrátenie kúpnej ceny) vzniká, pokiaľ podľa písomného vyjadrenia autorizovanej opravy ide o vadu neodstrániteľnú, prípadne ide o vadu odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať (viď. ustanovenia občianskeho zákonníka).
Všetky zariadenia Vám radi opravíme, avšak v prípade nedodržania pokynov užívateľského manuálu bude oprava vyúčtovaná.

III. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.8.2010. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

I. Všeobecné podmienky reklamácie

1. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oprávnenú reklamáciu môže kupujúci uplatniť v prevádzke spoločnosti SK GLASS®, ktorá mu tovar dodala.

Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom SK GLASS a SK GLASS® prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady ak nie je dohodnuté inak.
Kupujúci je povinný uviesť:

 • Typ a označenie tovaru (je uvedené na faktúre alebo priamo na tovare).
 • Popis závady
 • Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (kópiu faktúry alebo bloku z registračnej pokladne).

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezarátava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

II. Reklamácia, uplatnená v záručnej dobe

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
Ku každému tovaru je priložená faktúra ktorá slúži aj ako záručný list. Záväznou objednávkou v elektronickom obchode www.skglass.sk vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu alebo zamestnanca spoločnosti SK GLASS alebo ňou poverenej osoby. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná. Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.

2. Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na faktúre alebo v záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené. Pri poruche výrobku kontaktujte predajcu. Výrobok bude bezplatne opravený po predložení faktúry potvrdenej predajcom spolu s kompletným vadným výrobkom. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je predávaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
 • Výrobok bol mechanicky poškodený.
 • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje:

 • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
 • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky.
 • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

Právo na výmenu výrobku (prípadne vrátenie kúpnej ceny) vzniká, pokiaľ podľa písomného vyjadrenia autorizovanej opravy ide o vadu neodstrániteľnú, prípadne ide o vadu odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať (viď. ustanovenia občianskeho zákonníka).
Všetky zariadenia Vám radi opravíme, avšak v prípade nedodržania pokynov užívateľského manuálu bude oprava vyúčtovaná.

Tím SK GLASS