Call 24h servis icon | SK Glass
Zákaznícky servis: +421 914 274 427
http://skglass.sk/tmp/import/products/img/T889603.jpg | SK Glass

Predajná vitrína 200

Univerzálna predajná vitrína SALINA, s cirkulacným chladením, bez police (policu mozno doobjednat), teplotný rozsah + 3C - + 5 C, rozmery: 2000 x 900 x 1262 mm, objem: 332 l, výkon 0,64 kW / 230 V
p e r f e k t n á v o ľ b a , v ď a k a k o m p a k t n ý m r o z m e r o m - h ĺ b k a i b a 9 0 0 m m - c i r k u l a č n é c h l a d e n i e - s c h l a d e n ý m o d k l a d a c í m p r i e s t o r o m v s p o d n e j č a s t i - p r e v e d e n i e s a g r e g á t o m (d o s t u p n é a j b e z a g r e g á t u) - d i g i t á l n y t e r m o s t a t , t e p l o t a : +3 ° C ~ +5 ° C - v e ľ k ý v ý b e r f a r e b n ý c h a t v a r o v ý c h v a r i á c i í - p r e d n é s k l o s o f u k o m , v ý k l o p n é - b e z p o l i c e ( m o ž n é o b j e d n a ť ) - s o s v e t l e n í m - d o s t u p n á a j s h r a n a t ý m s k l o m!

Kód produktu
T889603
Naša cena bez DPH
1610.00 Eur
Naša cena s dph (20%)
{{getOriginalPrice(2474)|number:2}} Eur {{updatePrice(2474, 1)|number:2}} Eur
Množstvo:
+ -